Het arrest Ermes/Haviltex (tegenwoordig kortweg bekend als Haviltex)

Haviltex-arrest

Het Haviltex-arrest is eén van de meest geraadpleegde arresten. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 13 maart 1981 bepaald hoe een overeenkomst uitgelegd moet worden:

Bij de uitleg van een contract moet niet alleen naar de letterlijke bewoordingen worden gekeken, maar ook naar de bedoeling van partijen en naar hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Overweging

In dit arrest formuleerde de Hoge Raad de zogenaamde Haviltex-formule:

De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

(Dit citaat staat in de tweede overweging omtrent het middel)

Bron:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Haviltex

https://www.studytubelaw.nl/arresten/145-haviltex

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *