Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb’s) kunnen worden onderscheiden in enerzijds formele beginselen en anderzijds materiële beginselen.

Formele beginselen:

 • Legaliteitsbeginsel
 • Zorgvuldigheidsbeginsel
 • Motiveringsbeginsel
 • Rechtszekerheidsbeginsel
 • Fair-play-beginsel
 • Verbod op détournement de procédure
 • Vertrouwensbeginsel

Materiële beginselen:

 • Specialiteitsbeginsel
 • Evenredigheidsbeginsel
 • Vertrouwensbeginsel (materiële rechtszekerheid)
 • Gelijkheidsbeginsel
 • Verbod van détournement de pouvoir

Formelebeginselen:

Artikel 3:2

Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

Artikel 3:46

Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.

Artikel 2:4

1 Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.

2 Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.

Materiele beginselen:

Artikel 3:3

Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.

Artikel 3:4

1 Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit.

2 De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *