Maandelijks archief: december 2018

Artikel 7:274 lid 1 BW

Artikel 7:274 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW)

1 De rechter kan de vordering slechts toewijzen

a. indien de huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt;

b. indien de verhuurder zijn vordering grondt op een beding als omschreven in lid 2 en aan de eisen van dat lid is voldaan, tenzij de verhuurder geen belang meer heeft bij de ontruiming;

c. indien de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het verhuurde zo dringend nodig heeft voor eigen gebruik, vervreemding van de gehuurde woonruimte niet daaronder begrepen, dat van hem, de belangen van beide partijen en van onderhuurders naar billijkheid in aanmerking genomen, niet kan worden gevergd dat de huurovereenkomst wordt verlengd, en tevens blijkt dat de huurder, met uitzondering van de huurder, bedoeld in lid 4, andere passende woonruimte kan verkrijgen;

d. indien de huurder niet toestemt in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met betrekking tot dezelfde woonruimte, voor zover, in het geval dat onderafdeling 2 op de opgezegde huurovereenkomst van toepassing is, dit aanbod niet een wijziging inhoudt van de huurprijs of van de servicekosten;

e. indien de verhuurder een krachtens een geldend bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming wil verwezenlijken;

f. indien de huurovereenkomst een onzelfstandige woning betreft, die deel uitmaakt van de woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft, en de verhuurder aannemelijk maakt dat zijn belangen bij beëindiging van de huur zwaarder wegen dan die van de huurder bij voortzetting daarvan.

Afkortingen in het Nederlands

e.d.

afkorting van: en dergelijke(n)

m.i.v.

afkorting van: met ingang van

mr.

afkorting van: meester in de rechten

N.B.

afkorting van: nota bene (let wel)

nr.

afkorting van: nummer

o.i.d.

afkorting van: of iets dergelijks

o.v.v.

afkorting van: onder vermelding van

plm.

afkorting van: plusminus. (vooral geschreven taal, Gevolgd door een getal)

r.o

rechtsoverweging

RO

Rechtspraak Ondernemingsrecht

Ruimtelijke ordening