Maandelijks archief: oktober 2018

Rechtshandeling

Rechtshandeling – Wikipedia:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtshandeling

Rechtshandeling – Ensie:

https://www.ensie.nl/winish-ganesh/rechtshandeling

Meerzijdige rechtshandeling:

De geopenbaarde wilsverklaringen van ten minste twee partijen gericht op het ontstaan van rechtsgevolg.

Eenzijdige rechtshandeling – Wikipedia:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenzijdige_rechtshandeling

Eenzijdige rechtshandelingen -Ensie:

https://www.ensie.nl/winish-ganesh/eenzijdige-rechtshandelingen

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb’s) kunnen worden onderscheiden in enerzijds formele beginselen en anderzijds materiële beginselen.

Formele beginselen:

 • Legaliteitsbeginsel
 • Zorgvuldigheidsbeginsel
 • Motiveringsbeginsel
 • Rechtszekerheidsbeginsel
 • Fair-play-beginsel
 • Verbod op détournement de procédure
 • Vertrouwensbeginsel

Materiële beginselen:

 • Specialiteitsbeginsel
 • Evenredigheidsbeginsel
 • Vertrouwensbeginsel (materiële rechtszekerheid)
 • Gelijkheidsbeginsel
 • Verbod van détournement de pouvoir

Formelebeginselen:

Artikel 3:2

Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

Artikel 3:46

Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.

Artikel 2:4

1 Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.

2 Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.

Materiele beginselen:

Artikel 3:3

Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.

Artikel 3:4

1 Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit.

2 De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

Bezwaarschrift indienen

Artikel 6:5

Inhoud bezwaarschrift

 1. Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
  a. de naam en het adres van de indiener;
  b. de dagtekening;
  c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
  d. de gronden van het bezwaar of beroep.

2. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd.

3. Indien het bezwaar- of beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Artikel 6:7

Termijn voor indienen bezwaar- of beroepschrift

De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken.

Algemene maatregel van bestuur

De regering kan alleen en op eigen bevoegdheid de volgende wet maken: Een Algemene Maatregel van Bestuur.


Een algemene maatregel van bestuur (AMvB) is in het Nederlandse openbaar bestuur het uitvoeringsbesluit behorende bij een wet, wordt genomen door de Kroon (de regering) en heeft een algemene strekking. Een AMvB heeft een algemene werking. In tegenstelling tot een formele wet, kan een AMvB aan de rechter worden voorgelegd ter toetsing aan de Grondwet. Algemene maatregelen van bestuur worden gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_maatregel_van_bestuur_(Nederland)


Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt.

De meeste AMvB’s berusten op een formele wet. Wanneer dat niet het geval, spreekt men van een ‘zelfstandige’ AMvB.

De regering moet over een ontwerp-AMvB eerst advies van de Raad van State inwinnen.

Bron: https://www.eerstekamer.nl/begrip/algemene_maatregel_van_bestuur

Dit heet attributie

Attributie is de rechtstreekse toekenning van een bevoegdheid tot rechtspraak of bestuur aan Nederlandse overheidsorganen. Door attributie wordt een tot dan toe nog niet bestaande bevoegdheid geschapen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Attributie_(staatsrecht)

De bevoegdheid om wetten in materiële zin vast te stellen kan rechtstreeks in de Grondwet of een wet in formele zin zijn toegekend aan een bepaald orgaan.

Bron: https://www.parlement.com/id/vh8lnhronvvv/wetgeving

Van attributie is sprake indien een nog niet bestaande bevoegdheid wordt gecreëerd en toebedeeld aan een staatsorgaan.

Het publiekrecht

Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid.

Bij het publiekrecht is de overheid één van de partijen. Hier betreft het bijvoorbeeld ook provincies en gemeentes.

Een belangrijk kenmerk van het publiekrecht is dat het om dwingend recht gaat.